Team

Eethal Foundation

Board of Directors

Mr.Cottalango Leon, Founder and President

Mrs.Roopa Leon, Co-Founder and Program Director

Mr.Logesh Varadan, Secretary

Mr.Harikrishnan Ranganathan, Treasurer 

Mrs. Kalpana Thirumalai, Joint Program Director


Los Angeles Tamil School Chapter

Teachers

Mr.Logesh Varadan

Mr.Harikrishnan Ranganadhan

Mrs.Kalpana Thirumalai


STYLE (Socal Tamil Youth Leadership & Entrepreneurship)  Chapter

Chapter Leads

Mrs.Karthiga Kamatchinathan

Mrs.Divya Ramadoss

Teachers

Mrs. Sudha Saravanan

Mr.Madhu Rangarajan

Mrs.Shruthi Venkatesh

Mr.Barathi Sundaram

Mrs.Radha Nandhini

Mrs.Santhipriyadarsini Sridharan

Mrs.Lalitha L Dharmaraj

Mrs.Nithya Priya


Bharathi Tamil School (Cerritos) Chapter

Teachers

Mr.Papanasa Veerabagu


Virginia Tamil School Chapter

Teachers

Mrs.Jaya Jayasubramaniam


Seattle Tamil School Chapter

Teachers

Mrs.Lakshmi Madhavan